PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS CRITERIS DE PONDERACIÓ, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOESES AL PROJECTE TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA XARXA FTTH GPON A L’HOSPITALET DE L’INFANT "ÀREA VIA AUGUSTA".

Tipus de licitació: 

Obra

Tipus de procediment:

Procediment obert

Adjudicatari:

Telnet Sistemas 2008, SL

Import Adjudicació:

105.876,02 Euros (IVA exclòs)

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  REGULADORES DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT, AMB DIVERSOS CRITERIS DE PONDERACIÓ, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOESES AL PROJECTE TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA XARXA FTTH GPON A L’HOSPITALET DE L’INFANT ÀREA BERENGUER

Tipus de licitació: 

Obra

Tipus de procediment:

Procediment negociat sense publicitat

Data Adjudicació:

13 d'octubre de 2016

Adjudicatari:

Noves Instal·lacions i Construccions Tarragona, SL

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES INCLOESES AL PROJECTE TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CAPÇALERA GPON A L’HOSPITALET DE L’INFANT ÀREA BERENGUER

Tipus de licitació: 

Obra

Tipus de procediment:

Procediment menor

Data Adjudicació:

13 d'octubre de 2016

Adjudicatari

Scancom, SL

 

C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820